O projekcie

Wartość projektu: 3 987 050,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 946 817,50 PLN

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu “Biznes jest kobietą!” jest trwałe włączenie zawodowe 72 kobiet po 29 roku życia pozostających bez pracy,uczących się lub zamieszkujących teren woj.łódzkiego,poprzez założenie i prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum 12 miesięcy w okresie 01.06.2016-31.05.2018r.

Grupa Docelowa:

Grupę docelową projektu stanowią 84 kobiety (K) w tym min.70% zamieszkujących obszary o wysokiej stopie bezrobocia oraz min.70% zamieszkujących obszary o niskim poziomie przedsiębiorczości,w tym:

 • 72 K bezrobotnych i 12 K biernych zawodowo
 • min. 45 K powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka oraz młodych matek
 • min. 25 K o niskich kwalifikacjach
 • min. 5 K niepełnosprawnych

Zakładane rezultaty:

 • nabycie kompetencji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez min. 76K
 • powstanie 72 miejsc pracy w województwie łódzkim
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielenie poprzez udzielenie jednorazowej dotacji 72K
 • wsparcie trwałości nowo powstałych przedsiębiorstw poprzez udzielenie finansowego i doradczego wsparcia pomostowego  pierwszych 12 miesiącach prowadzenia DG

Zakładane zadania,

służą realizacji zakładanych rezultatów a ich realizacja wynika z zdiagnozowanych potrzeb,oczekiwań i barier GD.:

 1. Rekrutacja uczestników – merytoryczna ocena podmiotowa i przedmiotowa
  1. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych
  2. Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym (1 godzina/uczestniczkę)
  3. Rozmowy z Komisją Oceny Wniosków
 2. Wsparcie szkoleniowo – doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  1. Szkolenie “Podstawy zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej”
  2. Egzamin zewnętrzny
  3. Doradztwo Indywidualne (4 godziny/uczestniczkę) w zakresie księgowości i/lub prawa i/lub marketingu i obsługi klienta i/lub finansów i/lub sporządzania biznesplanów.
  4. Indywidualne poradnictwo psychologiczne (1 godzina/uczestniczkę)
 3. Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – jednorazowe dotacje i pomostowe wsparcie finansowe
  1. Przyjmowanie opracowanych biznesplanów
  2. Ocena biznesplanów (przekazanie wyników i uruchomienie procedury odwoławczej)
  3. Sporządzenie listy rankingowej
  4. Zawarcie umów o udzielenie wsparcia
  5. Wypłata wsparcia finansowego
 4. Pomostowe specjalistyczne wsparcie doradcze dla nowo utworzonych firm
  1. Wypłata środków w ramach wsparcia pomostowego
  2. Doradztwo indywidualne do wyboru (10 godzin/uczestniczkę), w zakresie: księgowości i/lub prawa i/lub marketingu i obsługi klienta i/lub finansów i/lub mentoringu biznesowego