Informacja w sprawie odpisywania umów u Notariusza – II edycja (cd.)

W związku z planowanym podpisaniem w dniach 4,5,8 i 9 maja 2017 roku umów na udzielenie wsparcia informujemy, że podpisanie umów nastąpi w Zgierzu, w obecności Notariusza, przy ul. Jana Pawła II 23 w Zgierzu.

UWAGA!!!

Przypominamy że zgodnie z regulaminem koszty zabezpieczenia ponoszone są przez Uczestniczki. Koszt za złożenie jednego podpisu wynosi 20 zł netto (przewidywane 2 podpisy lub 3 – w przypadku podpisu współmałżonka).

Zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia każda Uczestniczka, której przyznano wsparcie finansowe zobowiązana jest do złożenia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o udzielenie wsparcia finansowego, w postaci weksla “in blanco” wraz z deklaracją wekslową podpisaną przez Uczestniczkę Projektu. Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia:

a) oświadczenia małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia (jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim), ewentualnie załączenie odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową

b) oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeżeli wnioskodawca nie pozostaje w związku małżeńskim)

Podpisanie zabezpieczenia wymaga osobistego stawiennictwa Uczestniczki oraz jej współmałżonka.

W przypadku niemożności stawiennictwa współmałżonka wymagane jest dostarczenie podpisanej notarialnie zgody współmałżonka na podpisanie umowy (zał. nr 3  do pobrania poniżej).

Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z zapisami Umowy o udzielenie wsparcia rejestracja działalności gospodarczej oraz akceptacja zabezpieczenia przez Realizatora projektu warunkuje wypłatę wsparcia finansowego.