Informacje dotyczące podpisania umów – II edycja

W związku z zakończoną oceną Biznesplanów i akceptacją WUP w Łodzi listy rankingowej, zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości przypominamy, że obowiązkiem każdej z uczestniczek, której Biznesplan został rekomendowany do dofinansowania jest złożenie następujących dokumentów:

  • oświadczenia o otrzymaniu (wraz z kopiami zaświadczeń) lub nieotrzymaniu pomocy de minimis;
  • wniesienia zabezpieczenia umowy w postaci Weksla in blanco (przewidywane wniesienie zabezpieczenia w obecności Notariusza w momencie podpisywania umowy);

Zgodnie z umową na przyznanie dofinansowania:

  • Uczestniczka zobowiązuje się zarejestrować działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 14 dni i zobowiązuje się rozpocząć działalność gospodarczą w terminie 21 dni od podpisania umowy.
  • Uczestniczka zobowiązana jest złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci weksla “in blanco”; wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Uczestniczkę Projektu w terminie 7 dni od podpisania umowy.
  • Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia w terminie 7 dni od podpisania umowy:
  • oświadczenia małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia (jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim), ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową
  • oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeżeli wnioskodawca nie pozostaje w związku małżeńskim).

Rejestracja działalności gospodarczej oraz akceptacja zabezpieczenia przez Realizatora projektu warunkuje wypłatę wsparcia finansowego. Realizator projektu nie odpowiada za opóźnienie spowodowane nieprzekazaniem mu środków na realizację projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Uczestniczka zobowiązuje się do przedłożenia Realizatorowi projektu dokument ZUS ZUA/ZZA w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Terminy podpisania umów zaplanowano na 4,5,8 i 9 maja 2017 roku w obecności Notariusza. W przypadku Pań pozostających w związku małżeńskim i mających wspólnotę majątkową wymagane jest oświadczenie współmałżonka lub Notarialne poświadczenie zgody współmałżonka na wniesienie zabezpieczenia.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na skrzynkę projektu: biznesjestkobieta@projektyefs.pl

 

Z poważaniem

Zespół Projektowy GAMMA