Podpisywanie umów u Notariusza – II edycja

Informujemy, że podpisywanie umów odbywa się ono w obecności Notariusza wraz z zabezpieczeniem umowy. Notariusz posiada komplet dokumentów tj. umowę wraz z załącznikami (Oświadczenia o nieotrzymaniu/otrzymaniu pomocy de minimis, Oświadczenie o byciu w związku małżeńskim lub nie i wspólności majątkowej lub odrębności, Zgody współmałżonka na podpisanie umowy (jeśli dotyczy), deklarację wekslową i Weksel “in blanco”.

Jednym dokumentem jaki Uczestniczki muszą mieć ze sobą to dowód osobisty lub Paszport (w przypadku braku dowodu) oraz kopię podpisanej Notarialnie odrębności majątkowej (jeśli dotyczy) i Notarialnie poświadczonej zgody męża na podpisanie umowy (dotyczy osób, które są w związku małżeńskim i wspólnocie majątkowej, a współmałżonek nie może stawić się na podpisanie zgody u Notariusza z Uczestniczką).

NOTARIUSZ NIE UDZIELA INFORMACJI W SPRAWIE PROJEKTU.

Uczestniczki, które zostały poinformowane o konieczności dokonania zmian w Biznesplanie proszone są o nieprzynoszenie poprawionego wg Formularza zmian Biznesplanu na podpisanie umowy, a przesłanie go w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy lub dostarczenie do biura projektu w Zgierzu.

Zalecamy dokonanie wysyłki Biznesplanu po zmianach pocztą lub kurierem, z uwagi na skrócone godziny pracy Biura w dniach 4,5,8 i 9 maja i podpisywanie umów u Notariusza.